ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛1
      1(1),       1(2) ,       1(3) ,       1(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [թվական]
   1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, զրո, տասը, քսան, երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն, հարյուր, հազար, միլիոն, միլիարդ, բիլիոն
        հոմ. - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, զրո, տասը, քսան, երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն, հարյուր, հազար, միլիոն, միլիարդ, բիլիոն
     Բացատրություն: 1
     Վիքիփեդիա: 1
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - համակարգված թվային ինֆորմացիա
ENGLISH
  [numeral]
   1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, hundred, thousand, million, milliard, billion
     Վիքիփեդիա: 1
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [թվական]
   1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, մէկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, եօթ, եօթը, ութ, ինն, զեռօ, տասը, քսան, երեսուն, քառասուն, յիսուն, վաթսուն, եօթանասուն, ութսուն, իննսուն, հարիւր, հազար, միլիոն, միլիարդ, պիլիոն
     Վիքիփեդիա: 1
©2020 ISMA.