ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: 2
      2(1),       2(2) ,       2(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [թվական]
   1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, զրո, տասը, քսան, երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն, հարյուր, հազար, միլիոն, միլիարդ, բիլիոն
        հոմ. - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, զրո, տասը, քսան, երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթանասուն, ութսուն, իննսուն, հարյուր, հազար, միլիոն, միլիարդ, բիլիոն
     Բացատրություն: 1
     Վիքիփեդիա: 1
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - համակարգված թվային ինֆորմացիա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [numeral]
   1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, hundred, thousand, million, milliard, billion
     Վիքիփեդիա: 1
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [Имя числительное]
   1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, один, два, три, четире, пять, шесть, семь, восемь, девять, ноль
     Վիքիփեդիա: 1
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [թվական]
   1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, մէկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, եօթը, ութ, ինը, զեռօ, տասը, քսան, երեսուն, քառասուն, յիսուն, վաթսուն, եօթանասուն, ութսուն, իննսուն, հարիւր, հազար, միլիոն, միլիառ, պիլիոն
     Վիքիփեդիա: 1
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.