ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: նշանակել
      նշանակել(1),       նշանակել(2) ,       նշանակել(3) ,       նշանակել(4) ,       նշանակել(5) ,       նշանակել(6) ,       նշանակել(7)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. նշանակել, գնահատել, դնել
        հոմ. - գնահատել, դնել
     Բացատրություն: նշանակել
     Վիքիփեդիա: նշանակել
     [ոլորտ]
         1. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. grade, give marks
     Վիքիփեդիա: grade
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. ставить оценку, выставить отметки, выставлять отметки, выставить оценку, выставлять оценку
     Վիքիփեդիա: ставить оценку
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. նշանակել, գնահատել, դնել
     Վիքիփեդիա: նշանակել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.