1. Մութ՝ անհասկանալի խոսքը՝ միտքը՝ գրվածքը պարզաբանելը:

2. Մի երևույթի բնույթը՝ էությունը պարզելը, պատճառական կապը գտնելը՝ բացահայտելը:

3. Որևէ արարքի՝ վերաբերմունքի(և այլն) արդարացումը հանդիսացող զեկույց՝ հաշվետվություն՝ հաղորդում:


    Translate using google